Regiovorming

Halle-Vilvoorde & Oost-Brabant

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota voor de regiovorming goed.

Het doel van regiovorming is om in de toekomst afspraken te maken rond vaste regio’s waarbinnen intergemeentelijke en bovenlokale samenwerkingen georganiseerd zullen worden. Zo kan er steeds met dezelfde partners en op grotere schaal samengewerkt worden. Dit zal leiden tot minder overlappingen en versnipperde projecten.

Voor de provincie Vlaams-Brabant zou dit concreet betekenen dat er twee regio’s zouden ontstaan:

  • Halle-Vilvoorde
  • Oost-Brabant

Faciliteren

De rol van de provinciegouverneur bestaat erin om de gesprekken met de lokale besturen te faciliteren. Hij speelt een cruciale rol om pijnpunten, bezorgdheden of opmerkingen vroegtijdig bloot te leggen. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en kunnen oplossingen aangereikt worden.

Nuttige links