Aanvraag jachtverlof en -vergunning

Jacht: Plannen, verlof en vergunningen

Jacht

De dienst Jacht, Vlaamse afdeling van de provinciegouverneur Vlaams-Brabant, is bevoegd voor het afleveren van jachtverloven en het goedkeuren van jachtplannen voor elk jachtseizoen van 1 juli tot 30 juni.

Heb je vragen over wildbeheer en jagen?

De jacht in Vlaanderen is gericht op een duurzaam beheer en gebruik van wild en op het voorkomen van schade. Dit vraagt om een doordacht en planmatig wildbeheer, dat streng gereglementeerd wordt. Een kandidaat-jager moet slagen voor het jachtexamen en voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Een jager moet jaarlijks een aanvraag doen tot het bekomen van een nieuw Vlaams jachtverlof en moet voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Waar, wanneer en op welke soorten gejaagd mag worden, is bij wet vastgelegd. Die strikte regelgeving zorgt ervoor dat de jacht veilig verloopt, met respect voor mens, dier en milieu.
Zie website: www.natuurenbos.be/wildbeheer

Afbakening jachtgebied in jachtplannen

Wie in Vlaanderen wil jagen, moet een plan van zijn jachtgebied neerleggen bij de Vlaamse dienst van de provinciegouverneur. Dit jachtplan geeft weer op welke percelen de jager over het jachtrecht beschikt, deze zijn groen ingekleurd. Het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 regelt de verwerking van de jachtplannen.

In het jachtplan mogen enkel gronden of percelen opgenomen worden mits schriftelijk akkoord van de eigenaar. Tot 30/06/2015 liet de wetgeving echter toe dat percelen kleiner dan 1 ha (hectare) niet werden uitgekleurd en mondelinge overeenkomsten werden toegelaten. Vandaar dat er vandaag nog percelen in een jachtplan zijn opgenomen waarvoor geen schriftelijke toestemming werd gegeven.

Jachtplannen inkijken

Sinds 20 juli 2017 kan je de jachtplannen raadplegen op: www.geopunt.be . Groene percelen zijn in een jachtplan opgenomen, ook de naam van de Wildbeheerseenheid (WBE) en het nummer van de jachtrechthouder staan vermeld.

Hoe wijzigt u een jachtplan?

Staat uw eigendom verkeerd weergegeven in een jachtplan? Dan kan u de procedure inzetten voor wijziging van het jachtplan. Dit kan u rechtstreeks doen via: www.geopunt.be.

Of u kan de volledige kadastrale gegevens CaPaKey van de betrokken percelen aan de dienst Jacht Vlaams-Brabant bezorgen. U vindt deze perceelgegevens op het aanslagbiljet onroerende voorheffing. Voeg een kopie van het volledige aanslagbiljet (voor- en achterzijde) toe bij uw vraag tot uitkleuring van uw eigendom.

Ingediende jachtplannen voor Vlaams-Brabant kunnen altijd ingekeken worden, dit op afspraak.
Meer info: www.vlaanderen.be/een-jachtplan-bekijken-of-aanpassen

Formulier: aanvraag tot wijziging van het jachtplan’

Jachtverlof

Iedereen kan deelnemen aan het examen om jager te worden. Wie slaagt voor het jachtexamen ontvangt een jachtexamengetuigschrift. Hiermee kan u een jachtverlof aanvragen bij de arrondissementscommissaris van uw provincie. Meer informatie over het jachtexamen vind je op: www.natuurenbos.be/jachtexamen.

Voor het afleveren van jachtvergunningen en -verloven kan u terecht bij de dienst jacht Vlaams-Brabant.

Meer informatie

Gehuisvest: Diestsepoort 6/3, 3000 Leuven
Correspondentie
: Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be
016 66 62 30