Verkeersveiligheid

Verhoogde verkeersveiligheid, daling slachtoffers

Een verhoogde verkeersveiligheid en een verdere daling van het aantal verkeersslachtoffers in Vlaams-Brabant verdient onze bijzondere aandacht. Verkeer is voor mij als provinciegouverneur een belangrijk thema en bovendien kent onze provincie tal van mobiliteitsuitdagingen.

Verkeersveiligheid is een breed maatschappelijk thema met verantwoordelijkheden op alle bestuursniveaus. Het verbeteren van de verkeersveiligheid gebeurt d.m.v. acties in de domeinen van de zogenaamde 4-E's:

 1. Education (opleiding - sensibilisering)
 2. Enforcement (handhaving)
 3. Engineering (infrastructurele ingrepen)
 4. Evaluation (procesverbetering en evaluatie)

Samenwerking

Vanuit de provincie werken wij nauw samen met tal van partners uit de veiligheidsketen zoals politie en justitie, maar ook met beroepsverenigingen en belangengroepen zoals de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, VIAS, Ouders van Verongelukte Kinderen, enz. Door te luisteren naar ieders stem creëren we een draagvlak voor het beleid waarin iedereen zich kan vinden en iedereen beter van wordt. Tweemaal per jaar veruitwendigt zich dit in een Strategisch Overleg Verkeer (SOV).

Als gouverneur ben ik een partner en aanspreekpunt om coördinerend en faciliterend op te treden. Vanuit de provincie ondersteunen wij, al dan niet in samenwerking met de provinciale diensten, verkeersveiligheidsprojecten op het gebied van educatie en handhaving.

Wat doen we?

 • ondersteunen van de handhavingsprojecten en -programma's inzake snelheid en alcoholintoxicatie (ondersteuning en advies bij plaatsing van onbemande snelheidscamera's en ANPR langs gemeentewegen, het opvolgen van het provinciaal actieplan tegen rijden onder invloed)
 • promoten van duurzaam en veilig verplaatsingsgedrag van en naar de sportclubs met de actie 'Start to S.T.O.P.'
 • ondersteunen van sensibilisatiecampagnes voor verkeersveiligheid (rijden onder invloed, afleiding aan het stuur, veiligheidsgordel) en aanbieden van sensibilisatiemateriaal
 • in samenwerking met de provinciale dienst mobiliteit een jaarlijkse wervingscampagne voor gemachtigde opzichters
 • verdelen van materialen voor de verhoging van de zichtbaarheid en de persoonlijke bescherming van jonge, kwetsbare verkeersdeelnemers (zichtbaarheidscampagne voor jonge fietsers tussen 12-18 jaar Fietslicht aan en gaan)
 • aanbieden van de Zebrakit van vzw Rondpunt voor lagere scholen die met een verkeersongeval in de school worden geconfronteerd
 • aanbieden van gratis verkeerseducatieve voorstellingen voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs met onderwerpen als zichtbaarheid, verkeersgedrag, snelheid, afleiding, vermoeidheid, dode hoek
 • uitlenen van gratis educatief materiaal rond verkeersveiligheid (verkeerspiste, behendigheidspiste, dodehoek-koffer) via onze drie provinciale uitleenbalies in Asse, Leuven en Bekkevoort
 • ondersteunen van snelheidsmetingen in de gemeenten op gevaarlijke punten of trajecten en gratis ter beschikking stellen van meetapparatuur (Tempomat)
 • ondersteunen van controles op rijden onder invloed van de geïntegreerde politiediensten door middel van samplingtoestellen voor de uitvoering van een pre-test op rijden onder invloed

Meer info

verkeersveiligheid@vlaamsbrabant.be
tel. 016 26 78 10

In de kijker

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Draaiboek fusie politiezones
07 mar 2024 • De federale dienst van de gouverneur maakte een draaiboek voor politiezones opgemaakt met hierin en schematisch overzicht van de belangrijkste stappen in het fusieproces.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie sluit het thema drugs af en blikt tevreden terug op haar realisaties.
18 dec 2023 • De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie werkte de afgelopen twee jaar rond het thema drugs. Op 18 december werd dit thema afgesloten en kon er teruggeblikt worden op een aantal belangrijke realisaties om de strijd tegen drugs, maar ook de criminaliteit errond aan te pakken.
Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023 • Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start
17 feb 2023 • Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.
Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparkings levert resultaten op
10 nov 2022 • Een gecombineerde aanpak van o.a. inzet op een verbeterde inrichting met afsluiting en veiligheidscamera's en een samenwerking met privéfirma's voor de bewaking zorgen voor een daling van de overlast als gevolg van transmigranten op de snelwegparkings.
De politie rekruteert in Vlaams-Brabant
29 aug 2022 • De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Er zijn 16 ambassadeurs en de komende maanden verschijnen er onder meer foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de verf te zetten. Nieuwe mensen zijn nodig in Vlaams-Brabant en ons politielandschap heeft hen heel wat te bieden.
Veiligheidsplan luchthaven Zaventem
15 jun 2022 • Aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie krijgt vorm: alle veiligheidsdiensten op de luchthaven maken één plan waarin de gezamenlijke prioritaire veiligheidsfenomenen vastgelegd worden
Buurtinformatienetwerken (BIN's) zitten in de lift in Vlaams-Brabant.
09 jun 2022 • Steeds vaker spelen burgers een belangrijke rol in het verzekeren van de leefbaarheid en veilig-heid van onze buurten. Elke inwoner van Vlaams-Brabant heeft recht op een veilige directe leef-omgeving en kan hier zelf aan bijdragen. De overheid moedigt burgers niet alleen aan om mee te denken en te beslissen, maar ook om actief mee te doen. De buurtinformatienetwerken vormen hier een mooi voorbeeld van
Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant
21 feb 2022 • De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones
Politiebesluit naar aanleiding van het Konvooi van de vrijheid
11 feb 2022 • Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven, industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a. strategische plaatsen daardoor te verhinderen.
Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
27 sep 2021 • Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
Bekijk alle nieuwsberichten