Politie

Politionele veiligheid en openbare orde

De provinciegouverneur is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, de veiligheid én de volksgezondheid zodra een incident of ramp de draagkracht, de middelen of de grenzen van gemeenten overschrijdt.
De provinciegouverneur ziet toe op een goede samenwerking tussen de politiediensten en de politiezones in Vlaams-Brabant. Hij coördineert het bovenlokaal bestuurlijk beleid met betrekking tot veiligheid en politie. Om de openbare orde te handhaven, kan de provinciegouverneur politiebesluiten uitvaardigen.

Schaalvergroting

De maatschappelijke evoluties zorgen ervoor dat er binnen politiekorpsen moet ingezet worden op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe expertises.  Kleinere politiezones hebben hier niet de mogelijkheden voor en zijn dan ook meer kwetsbaar om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen de dag van vandaag.
Een fusie van politiezones mag nooit een doel op zich zijn.  De ambitie is om de politiezorg in de betrokken steden en gemeenten te verbeteren.  Het gaat dus over het versterken van de politiezorg voor onze inwoners: dringende noodhulp, wijkwerking, lokale recherche, handhaving van openbare orde, verkeer en slachtofferzorg,.... 
Het is vanuit deze filosofie dat schaalvergrotingsoperaties in onze provincie steeds zijn ondersteun vanuit mijn federale afdeling.  

Wanneer fusiegesprekken tussen politiezones worden aangevat en/ of de intentie tot een fusie tussen 2 of meer politiezones groeit, is het belangrijk enkele stappen te doorlopen en een zekere structuur te hanteren in de aanpak hiervan. De gouverneur en zijn medewerkers kunnen ondersteuning bieden in de haalbaarheidsstudie en het verdere fusietraject.

Om alvast een ‘handleiding’ aan te bieden, werd door ons een draaiboek opgemaakt waarin een schematisch overzicht wordt gegeven van de belangrijkste stappen in het fusieproces. Het wettelijk kader wordt weergegeven, aangevuld met praktische insteken en inzichten uit eerder gerealiseerde fusies van politiezones. Het is hier te downloaden.

Heb je hierover verdere vragen? Is ondersteuning nodig? Laat het ons weten via kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be.

draaiboek fusie politiezones


Het provinciaal veiligheidsoverleg

Bij veiligheid zijn vele partijen, met elk hun eigen bevoegdheid, betrokken. Behalve de bestuurlijke en gerechtelijke overheid zijn dat uiteraard de lokale en federale politie. Samen met de procureur-generaal zit de provinciegouverneur het provinciaal veiligheidsoverleg voor.
Het provinciaal veiligheidsoverleg kan initiatieven nemen om de veiligheid in de provincie te verhogen, of om de samenwerking tussen politiezones te versterken, bijvoorbeeld de rekrutering en selectie voor politiepersoneel in Vlaams-Brabant.

Administratief toezicht op de politiezones

Vlaams-Brabant telt 23 politiezones.
De provinciegouverneur oefent het specifiek bestuurlijk toezicht uit op de wettigheid van besluiten over de lokale politie in gemeente- en politieraden en hun colleges. Ook ziet de provinciegouverneur toe op hun personeelsformatie, begroting en jaarrekening. Hij zetelt in de selectie- en evaluatiecommissie voor het aanstellen van de korpschef.

In de kijker

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Draaiboek fusie politiezones
07 mar 2024 • De federale dienst van de gouverneur maakte een draaiboek voor politiezones opgemaakt met hierin en schematisch overzicht van de belangrijkste stappen in het fusieproces.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie sluit het thema drugs af en blikt tevreden terug op haar realisaties.
18 dec 2023 • De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie werkte de afgelopen twee jaar rond het thema drugs. Op 18 december werd dit thema afgesloten en kon er teruggeblikt worden op een aantal belangrijke realisaties om de strijd tegen drugs, maar ook de criminaliteit errond aan te pakken.
Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023 • Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start
17 feb 2023 • Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.
Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparkings levert resultaten op
10 nov 2022 • Een gecombineerde aanpak van o.a. inzet op een verbeterde inrichting met afsluiting en veiligheidscamera's en een samenwerking met privéfirma's voor de bewaking zorgen voor een daling van de overlast als gevolg van transmigranten op de snelwegparkings.
De politie rekruteert in Vlaams-Brabant
29 aug 2022 • De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Er zijn 16 ambassadeurs en de komende maanden verschijnen er onder meer foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de verf te zetten. Nieuwe mensen zijn nodig in Vlaams-Brabant en ons politielandschap heeft hen heel wat te bieden.
Veiligheidsplan luchthaven Zaventem
15 jun 2022 • Aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie krijgt vorm: alle veiligheidsdiensten op de luchthaven maken één plan waarin de gezamenlijke prioritaire veiligheidsfenomenen vastgelegd worden
Buurtinformatienetwerken (BIN's) zitten in de lift in Vlaams-Brabant.
09 jun 2022 • Steeds vaker spelen burgers een belangrijke rol in het verzekeren van de leefbaarheid en veilig-heid van onze buurten. Elke inwoner van Vlaams-Brabant heeft recht op een veilige directe leef-omgeving en kan hier zelf aan bijdragen. De overheid moedigt burgers niet alleen aan om mee te denken en te beslissen, maar ook om actief mee te doen. De buurtinformatienetwerken vormen hier een mooi voorbeeld van
Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant
21 feb 2022 • De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones
Politiebesluit naar aanleiding van het Konvooi van de vrijheid
11 feb 2022 • Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven, industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a. strategische plaatsen daardoor te verhinderen.
Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
27 sep 2021 • Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
Bekijk alle nieuwsberichten