Coördinatieopdrachten

De gouverneurs kregen de uitdagende opdracht van de Vlaamse Regering om op permanente basis beleidsprocessen, controle opdrachten en de werking van de Vlaamse overheidsdiensten in hun provincie op mekaar en op deze van andere beleidsniveaus af te stemmen waaronder de gemeentebesturen. Coördinatie hierin is noodzakelijk, dit is dan ook de taak van de provinciegouverneur. Hij is voorzitter van vijf strategische projecten:

Regionet

Regionet Leuven is erkend als strategisch project door de Vlaamse Overheid – departement Omgeving dat loopt sinds 2015 en er is een verlengingsaanvraag ingediend tot 2026.

Regionet Leuven is een initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant, de Stad Leuven en Interleuven.
De regio Leuven is een aantrekkelijke regio in volle bloei, het aantal inwoners stijgt, de economische bedrijvigheid en kenniseconomie groeien. De keerzijde hiervan is dat de leefbaarheid en bereikbaarheid van deze regio onder druk staat. Een groot deel van de bevolking buiten de steden en dorpskernen is aangewezen op de auto. Dit zorgt voor meer overvolle wegen en moeilijk bereikbare voorzieningen. Regionet Leuven wil de verkeersdruk doen afnemen en de resterende open ruimte maximaal behouden zodat de regio in de toekomst aangenaam om wonen blijft.

Nieuwe bouwontwikkelingen worden hoofdzakelijk in de woonkernen en rond knooppunten op multimodale vervoersassen opgevangen. Hier komt de grootste concentratie van wonen, werken en voorzieningen. Zo blijft open ruimte meer gevrijwaard. Dit kan enkel door een kwaliteitsvol, voldoende en stipt openbaar vervoer. Maar ook door een goed uitgebouwd en kwalitatief fietsnetwerk.

De partners onderzoeken op dit ogenblik hoe we mobiliteitsgedreven ontwikkeling kunnen in de praktijk brengen voor de corridors Diest-Leuven, Leuven-Tervuren en Zaventem-Brussel. Het stedelijk netwerk rond Leuven fungeert hierbij als “draaischijf” voor het regionaal openbaar vervoer.

Meer info
logo regionet Leuven

Groene Noordrand

Samen met de gemeentes Asse, Wemmel, Meise, Grimbergen en recent ook Vilvoorde kreeg Regionaal Landschap Brabantse Kouters vanuit de Vlaamse Overheid groen licht om samen met de vele partners werk te maken van het gebied via "Strategisch Project Groene Noordrand".  Dit gebeurt via overleg, studiewerk en terreinrealisaties.  Het project pleit voor en werkt aan de Groene Noordrand, zodat toekomstige generaties nog meer kunnen genieten van dit landelijk én randstedelijk landschap.

Tegenover harde ontwikkelingen zoals de herinrichting van de R0, ontwikkelingen op Parking C aan de Heizel, sneltramlijnen van het Brabantnet, de voortschrijdende verstedelijking etc. worden kwalitatieve zachte groen-blauw-oranje ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus uitgewerkt binnen dit strategisch project.

De Maalbeek en haar zijbeken vormen de groenblauwe ruggengraat van het gebied. De vallei vormt een belangrijke schakel in een netwerk van grotere en kleinere natuurgebieden in de Vlaamse Rand ten noorden van Brussel. Bos wisselt hier af met een lappendeken van ruigten, hooilanden, poelen en vijvers. Deze groen-blauwe dooradering biedt onverwachte plekjes van rust en groen en daardoor ook heel wat kansen voor recreatie.

De dynamiek in de regio geeft een enorme uitdaging en een goede samenwerking en afstemming met en tussen de verschillende partners is hierbij belangrijk.

Meer info
Koppel met hond kijkt over de stad vanuit de groene rand

Horizon + 

Horizon+ wil de projectgemeenten en het Zoniënwoud beter met elkaar verbinden door sterkere open ruimte binnen de bebouwde omgeving. In de grensregio van het Zoniënwoud is de relatie tussen open en bebouwde ruimte door verstedelijking namelijk sterk vervaagd en dit willen we met Horizon+ tegengaan. Daarom voorzien we een recreatieve toegangspoort naar het Zoniënwoud. Ook de verbinding tussen het woud en de handelskernen, woonclusters en toeristisch-recreatieve ontsluiting van de regio staan op het programma.

De partners in dit strategisch project ruimtelijke ordening zijn de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Hoeilaart, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, Het regionaal Landschap Dijleland en het Departement Omgeving – het Agentschap Natuur en Bos en Natuurinvest. Samen werken zij aan het versterken van de samenhang tussen het Zoniënwoud en de valleien van de Dijle, Laan, Ijse en Voer.

Meer info
Kinderen spelen op boomstam

Demer- en Laakvallei 

In het kader van SIGMA werken we hier aan waterveiligheid, natuurontwikkeling en de recreatieve ontsluiting van dit gebeid tussen Diest en Werchter.

Meer info

Deze projecten worden gefinancierd door het departement omgeving

Tiense watervelden

Bij de productie van suiker uit suikerbiet komt water vrij. Jaarlijks zo’n 1 miljard liter. Tot nu toe wordt dit gezuiverd geloosd in de Gete, maar daar komt in de toekomst verandering in.

In april 2022 gaven Minister Zuhal Demir en de strategische partners het startschot voor het project Tiense Watervelden. De Tiense Suikerraffinaderij, De Watergroep, stad Tienen, het provinciebestuur en de Vlaamse Overheid slaan de handen in elkaar om het bietenproceswater in de toekomst te hergebruiken.

Circulair watergebruik is één van de speerpunten van de Blue Deal waarmee we Vlaanderen weerbaarder willen maken tegen de gevolgen van droogte en wateroverlast. Het bietenwater zal na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een nieuw drinkwatercentrum van De Watergroep op de vliegbasis van Goetsenhoven. Dat kan 10.000 gezinnen van drinkwater voorzien. Het water wordt opgeslagen in bufferbekkens die naast drinkwaterproductie ook ingezet kunnen worden voor watersport en recreatie. Idee is om op een van de bufferbekkens ook zonnepanelen te plaatsen.

Gouverneur Jan Spooren werd aangesteld als voorzitter van de Task Force Tiense Watervelden.

Meer informatie