Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’

maandag, 18 maart 2024 Veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid. Hierop werden alle burgemeesters, korpschefs en directeuren van federale politie en de procureurs des Konings van de arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde uitgenodigd. “Proactief en daadkrachtig reageren op de vele criminaliteitsfenomenen is wat ons als overheid te doen staat,” zegt de gouverneur. “Maar geen enkele instantie kan dat alleen. Daarom zetten we in op samenwerking in een integrale aanpak op lokaal niveau, met oog voor alle mogelijke partners. ”

De integrale veiligheidszorg vertrekt vanuit de idee dat er voor een effectieve en efficiënte bestrijding van onveiligheid oog moet zijn voor de hele ‘keten’: een aaneenschakeling van maatregelen gaande van preventie over reactie/repressie tot en met nazorg. Een degelijk veiligheidsbeleid handelt niet enkel incidenten af, maar pakt ook achterliggende problemen aan en vraagt een multidisciplinaire benadering. Gaande van de aanpak van lokale verkeersveiligheid, het omgaan met problematisch gedrag van jongeren op pleintjes en in buurten, de aanpak van intrafamiliaal geweld of het voorkomen van de vestiging van criminele organisaties op het grondgebied: steeds zijn er verschillende actoren die een rol moeten spelen in een succesvolle aanpak.

“Het is van groot belang om alle partners op het lokale niveau te kennen en onderling een goede verstandhouding op te bouwen, bij voorkeur op momenten dat er nog geen grote problemen zijn. Medewerkers van de dienst burgerzaken, ruimtelijke ordening, sociaal huis, buurtwerkers, jeugdwerking, preventiewerkers, politie, sanctionerend ambtenaren, aanspreekpunten van scholen en gemeenschapswachten: ieders rol is van belang in een integraal veiligheidsverhaal. Door verbinding te maken, samen te werken en elkaar te vinden in complementariteit tussen partners en diensten, komt men tot resultaat,” zegt de gouverneur. “Vandaag stellen we enkele goede praktijken voor en manieren om dit optimaal te laten werken.”

Melissa Rasschaert, stafmedewerker lokaal veiligheidsbeleid bij de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, licht de recente bevraging van burgemeesters over integrale veiligheid toe. Prof. Dr. Lieven Janssens zorgt voor inspiratie, met enkele insteken uit het recente onderzoek naar de toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen, meer specifiek over het thema integrale veiligheid. Nadien wordt het publiek uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over een aantal stellingen rond lokale integrale veiligheid.

“Burgemeesters en korpschefs torsen een zware verantwoordelijkheid om elke dag opnieuw te zorgen voor een leefbare en veilige omgeving voor onze burgers”, zegt de gouverneur. “Door hen samen te brengen op dit netwerkmoment, wil ik hen niet alleen een duwtje in de rug geven bij deze moeilijke opdracht, maar ook mijn waardering uitdrukken voor hun inzet gedurende het hele jaar’, besluit Jan Spooren.