Veilige jeugdevenementen

maandag, 01 april 2024 Veiligheid

Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenement In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur en, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven. Ook wetende dat jeugdverenigingen zo’n evenementen vaak nodig hebben om geld in het laadje te krijgen.

Er werden verschillende expertentafels georganiseerd met vertegenwoordigers uit de lokale en federale politie, lokale besturen, brandweer, en enkele partnerorganisaties zoals VAD, Bataljong en het Rode kruis. Deze bespraken verschillende beleidsmatige en organisatieaspecten rond jeugdevenementen en deelden goede praktijken om de veiligheid ervan te verhogen.
“Het project veilige jeugdevenementen wil niet strenger zijn voor jongeren als eventorganisatoren of hen nog meer regels opleggen,” zegt gouverneur Jan Spooren. “Integendeel, door het opstellen van het richtsnoer “veilige jeugdevenementen”, de risicoscan en de opleiding voor fuifcoach geven we lokale besturen concrete handvaten om een (jeugd)evenementenbeleid uit te werken binnen de eigen gemeente. Zo worden jongeren als organisator zo goed mogelijk omkaderd en ondersteund. Dit alles met het oog op een zo veilig mogelijk evenement.”

Binnen de “veilige jeugdevenementen” ligt de nadruk op samenwerking met de verschillende betrokken actoren. Het denkwerk tijdens de expertentafels leidde tot 3 instrumenten.

Een eerste is het richtsnoer “veilige jeugdevenementen”. Een ondersteunend document vol informatie, tips, concrete adviezen, goede praktijken en aanbevelingen voor lokale besturen en politiezones, alsook voor jeugdige organisatoren. Die lokale besturen zijn alvast enthousiast: “Met dit richtsnoer trachten we onze Gooikse jeugd nog meer te ondersteunen, want ze zijn in staat om onvergetelijke evenementen te realiseren,” zegt Gunther De Wilde, burgmeester van Gooik.

Daarnaast werd een “risicoscan” ontwikkeld die ervoor zorgt dat men vanaf de evenementenaanvraag een duidelijk overzicht van mogelijke risico’s heeft. Het evenement krijgt een bepaalde risicofactor, met hieraan gekoppelde maatregelen en adviezen.

Als derde instrument organiseert de federale dienst van de gouverneur een opleiding tot fuifcoach, die via het train-de-trainer principe in de hele provincie wordt uitgerold.

Met deze 3 instrumenten wil Gouverneur Jan Spooren lokale besturen en politiezones stimuleren om een gedragen lokaal evenementenbeleid te ontwikkelen en biedt hij advies en ondersteuning aan verenigingen van jongeren die een evenement organiseren. Rode draad in de aanpak is een nauw overleg met alle betrokken partners én de duidelijke focus op een goede voorbereiding. Naast de voordelen en verhoogde veiligheid voor jongeren, worden ook de politiediensten hier beter van. “Een goede organisatie en duidelijke afspraken dragen bij tot een efficiënte inzet van politiediensten. Als organisatoren hun verantwoordelijkheid nemen en het aangereikte richtsnoer en de voorgeschreven regels correct volgen, kunnen we onze kerntaken als politie nog beter vervullen. Organisatoren die inzetten op preventie, goede communicatie en gebruik maken van fuifcoaches, fuifstewards en/of professionele bewaking, zorgen ervoor dat wij de ruimte krijgen om ons te richten op onze basisopdrachten,” zegt David Cummins, korpschef Lokale politie Pajottenland.

"Een uitstekende voorbereiding (coördinatievergadering, opleiding fuifcoach, eaglebe) staat aan de basis van succes, maar alleen met intergemeentelijke samenwerking tussen verschillende (veiligheids)partners halen we in het Pajottenland echt de top!" vertelt Bianca Vanreepinghen van de Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland. Jonas De Maeseneer (Schepen van Welzijn Gooik en voorzitter beheerscomite Preventiedienst Pajottenland): "Onze intergemeentelijke aanpak leverde ons in 2022 zelfs een Europese erkenning op. Een grote dank aan wie zich dagelijks inzet om mee te bouwen aan veilige evenementen in onze gemeenten, van de organisatoren tot alle partners. Daarop willen we in de toekomst ook graag verder bouwen."

Richtsnoer veilige jeugdevenementen