De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie sluit het thema drugs af en blikt tevreden terug op haar realisaties.

maandag, 18 december 2023 Veiligheid, Provinciegouverneur

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie werkte de afgelopen twee jaar rond het thema drugs. Op 18 december werd dit thema afgesloten en kon er teruggeblikt worden op een aantal belangrijke realisaties om de strijd tegen drugs, maar ook de criminaliteit errond aan te pakken.

“In 2022 koos de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie voor de aanpak van drugs omdat er een duidelijke verschuiving en uitbreiding van de illegale drugmarkten merkbaar was. Elke politiezone wilde hier prioritair mee aan de slag. Maar drugsproductie brengt ook milieu- en gezondheidsrisico’s met zich mee en een grote maatschappelijke kost, “ zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

In de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie zetelen de lokale en federale politie, parket, bestuurlijke vertegenwoordigers, preventiemedewerkers en deskundigen rond het thema drugs.

Bestaande projecten werden in kaart gebracht en aan elkaar voorgesteld, zo werden er belangrijke contacten gelegd, kennis vergaard en zaadjes geplant naar de toekomst toe. Een thema waarrond goede praktijkvoorbeelden werden gedeeld was bijvoorbeeld “drugsbeleid op festivals”.
Er werden actuele inzichten gegeven over huidige trends- en productieprocessen en barrièremodellen om achterliggende criminele processen beter te kunnen begrijpen. Deze inzichten en kennis kunnen preventief gebruikt worden om enkele barrières op te zetten om de criminele processen te bemoeilijken. Een voorbeeld hiervan is de brochure rond veilig pandverhuur, oorspronkelijk ontworpen door ARIEC Limburg en Antwerpen. Onze dienst heeft hiervan een eigen versie ontworpen. Deze brochure waarschuwt een verhuurder voor de mogelijke risico’s en gevaren die hij loopt als de huurder drugs produceert in zijn pand. Hij leest verder ook hoe hij een malafide verhuurder kan vermijden.

Maar de meest effectieve maatregel is het anoniem drugsmeldpunt dat dit voorjaar werd gelanceerd. Hier kunnen burgers anoniem melding doen van feiten die met drugsproductie samenhangen. Sinds 15 mei 2023 werden er 81 meldingen voor Vlaams-Brabant gedaan, waarvan 37% voor een cannabisplantage, 13% voor een drugslabo en 50% ‘andere’ feiten zoals het melden van drugsdealen, overlast, gebruik,…
Voor de meldingen waarvan al feedback van de lokale politiezones ontvangen is, kan gezegd worden dat de lokale politie grosso modo met 75% van de meldingen aan de slag is kunnen gaan. Dit kan zijn door een wijkagent ter plaatse te sturen om enkele zaken uit te klaren, door extra patrouilles in te zetten, of effectief een onderzoek op te starten, of een proces-verbaal op te stellen,….

“Tijdens de komende twee jaren zal de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie wellicht werken rond het thema intra-familiaal geweld”, zegt gouverneur Spooren. “Begin 2024 zullen we een aantal veiligheidsdiensten, hulpverleners en andere experten rond dit thema verzamelen, en een werkprogramma opstellen. Maar tezelfdertijd blijven we natuurlijk acties opzetten en uitrollen rond de drugsproblematiek, want het is jammer genoeg een thema waar we blijvend aandacht aan zullen moeten besteden,” besluit de gouverneur.


Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten