De Ronde doorgrond

Algemene bevindingen en de uitdagingen van de lokale besturen

Op één dag na een jaar geleden, namelijk op 12 oktober 2021 startte provinciegouverneur Jan

Spooren zijn ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Na ongeveer één jaar vond op 30 september

het 65e

en laatste bezoek plaats in Ternat. Vandaag geeft hij zijn traditionele toespraak aan de

provincieraadsleden voor de start van het politieke werkjaar. Het zijn dan ook deze provincieraadsleden die de primeur krijgen over de voornaamste bevindingen tijdens zijn Ronde van

Vlaams-Brabant.

“De doelstelling van de bezoeken aan de 65 lokale besturen was om hen beter te leren kennen

en te horen waar ik hen kan ondersteunen, maar ook om de troeven van elke gemeente en al het

moois in onze provincie te ontdekken,” zegt gouverneur Jan Spooren.

De gouverneur trok voor elk bezoek ruim een halve dag uit. “Als nog altijd relatief nieuwe gouverneur vond ik het belangrijk om Vlaams-Brabant beter te leren kennen en persoonlijk kennis te

maken met de colleges en administraties van al onze lokale besturen. Tijdens die bezoeken leerden zij mezelf en mijn dienstverlening kennen en vernam ik waar hun prioriteiten en uitdagingen

lagen. We namen telkens de gelegenheid te baat om een aantal concrete moeilijke dossiers te

bespreken, waaraan ik samen met mijn kabinet opvolgingsacties zal koppelen, “ zegt de provinciegouverneur.

De 65 bezoeken hebben de gouverneur gesterkt in zijn opvatting dat de lokale besturen de echte

hoekstenen vormen van ons bestuurlijk landschap. “Zij bevinden zich in ons land aan het eind

van de beleidsmatige ketting en worden daar op de meest rechtstreekse manier geconfronteerd

met de problemen van maatschappij en burgers. Zij moeten er vaak voor zorgen dat beleid en

maatregelen die op hoger niveau worden uitgevaardigd op het terrein worden uitgerold of vertaald naar burgers en verenigingen”, aldus Jan Spooren.

Tijdens zijn ronde kon de gouverneur ook een aantal algemene tendensen en uitdagingen bij de

lokale besturen vaststellen. Zo is het overduidelijk dat hun bestuurskracht enorm onder druk

staat door de opeenvolging van crisissen zoals de Covid - pandemie, de opvang van Oekraïense

oorlogsvluchtelingen, de energiecrisis en de toenemende inflatie. Bovendien worden er steeds

DATUM:11/10/2022

2 / 2

Provincieplein 1, 3010 Leuven • 016 26 70 79 • kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be • www.gouverneurvlaamsbrabant.be

meer opdrachten vanuit de hogere bestuursniveaus overgeheveld naar de gemeenten, die vaak

niet over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om deze allemaal gerealiseerd

te krijgen en dit komt allemaal bovenop hun eigen lokale beleid. “Ik zie wel dat elk bestuur

deze bijkomende taken opneemt en hiermee vol overgave en goede moed aan de slag gaat,” aldus de gouverneur. “Maar ik kon wel vaststellen dat zeker de kleinere gemeenten het vaak

moeilijk hebben om alles te blijven bolwerken. Bovendien worden ook de lokale besturen geconfronteerd met een “war on talent” om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken.

Ook op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening liggen er verschillende uitdagingen in

onze provincie. “Men worstelt lokaal vooral met een doordachte aanpak van het sluipverkeer en

het inzetten op een duurzaam en haalbaar ruimtegebruik”, aldus de gouverneur.

Verder kon de gouverneur vaststellen dat de 19 gemeentes in onze Vlaamse Rand specifieke uitdagingen hebben. Niet enkel uitdagingen op het vlak van taalkennis, gemeenschapsvorming en het achterstallig zorgaanbod, maar ook het toegenomen veiligheidsprobleem o.a. door nabijheid van Brussel vraagt om een doordachte en structurele aanpak. Deze uitdagingen zijn er ook niet meer voor de 19 randgemeentes maar ook voor

de gemeentes daarrond.

De provinciegouverneur is vast van plan om de ook na deze ronde van Vlaams-Brabant de relaties

met de lokale besturen goed te onderhouden. Zo nodigt hij alle 65 burgemeesters uit op een

heus netwerkevent, dat op 26 oktober zal doorgaan in het provinciehuis, waar er verder wordt

ingegaan op de voornaamste conclusies van zijn bezoeken.

“Die Ronde van Vlaams-Brabant was een complexe logistieke operatie en een serieuze tijdsinvestering maar zeker de moeite waard,” besluit de gouverneur. “Ik ben ervan overtuigd dat deze

bezoeken de samenwerking zullen vergemakkelijken en dat de hoge drempel, die vaak gepaard

lijkt te gaan met de titel van “gouverneur”, een heel stuk verlaagd is. Daarnaast was het voor

mezelf een enorm leerrijke trip en bovendien een heel aangename ervaring, niet in het minst

omdat de gastvrijheid en hartelijkheid werkelijk enorm waren en ik ook de ongelofelijke culinaire geneugten van onze provincie ten overvloede heb mogen ondervinden”.

Veilige jeugdevenementen
01 apr 2024 • In het voorjaar van 2023 werd op initiatief van provinciegouverneur Jan Spooren het project “veilige jeugdevenementen” opgestart. Het doel hiervan is dat jongeren op een veilige en haalbare manier nog voldoende evenementen kunnen blijven organiseren op lokaal niveau. Dit wordt immers steeds moeilijker in een context waar vaak hogere eisen worden gesteld op vlak van organisatie, en waar meer en meer veiligheidsproblemen zich voordoen tijdens of in de marge van evenementen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal jeugdevenementen, terwijl die jongeren net een grote sociale nood hebben om zich in eigen gemeente of regio uit te leven.
Jaaroverzicht 2023 online!
26 mar 2024 • In mijn jaaroverzicht 2023 blik ik terug op wat er allemaal werd gerealiseerd in onze provincie, maar sta ik ook stil bij de uitdagingen die ons te wachten staan. Graag bedank ik iedereen die weer hun beste beentje heeft voorgezet om onze prachtige provincie nog te verbeteren.
Gouverneur verzamelt alle burgemeesters en korpschefs van Vlaams-Brabant rond het thema ‘lokaal integraal veiligheidsbeleid’
18 mar 2024 • Leefbaarheid en veiligheid van onze buurten is al jarenlang een prioritaire bekommernis van burgers. In een snel veranderende en complexe samenleving is het dan ook cruciaal dat politiediensten en lokale besturen nauw samenwerken rond veiligheid. Daarom organiseerde provinciegouverneur Jan Spooren een inspiratiemoment over de wisselwerking tussen steden/gemeenten en politie aan een lokaal integraal veiligheidsbeleid
Bekijk alle nieuwsberichten