Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start

Stijging inbreuken informaticacriminaliteit

We kunnen ons een wereld zonder internet niet meer voorstellen. We shoppen en bankieren online, delen persoonlijke informatie via social media en zijn altijd en overal bereikbaar. Ook criminelen merken dit op en gaan steeds vaker ‘online’ te werk. Cybercriminaliteit vormt een steeds groter wordend deel van de criminaliteitsstatistieken. De laatste vijf jaar registeren we maar liefst een verdubbeling van het aantal inbreuken inzake informaticacriminaliteit (bron: statistieken federale politie).
De digitalisering van de samenleving zorgt voor een veranderend veiligheidslandschap en vraagt om een vernieuwende, creatieve aanpak.  “Cybercriminaliteit lijkt een ‘vervan-mijn-bed-show, maar is dit allerminst. Ieder van ons kan slachtoffer worden van onlineoplichters. Daarom vind ik het belangrijk om onze inwoners op een duidelijke manier te informeren en sensibiliseren.” Jan Spooren, provinciegouverneur Vlaams-Brabant.

Burgers weerbaar maken tegen cybercriminaliteit

Het BIN Kenniscentrum, de stad Kortrijk, de federale diensten van de gouverneurs van Antwerpen en Vlaams-Brabant en de lokale politie van de zone Antwerpen slaan de handen in elkaar om het project ‘vrijwillige cyberpreventieadviseurs’ vorm te geven. Ze werken een opleiding uit, ontwerpen campagnemateriaal en voorzien lokale ondersteuning.
Het doel van het project is om burgers a.d.h.v. 10 concrete tips weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. Vrijwilligers – gerekruteerd vanuit de bestaande buurtinformatienetwerken – krijgen een basisopleiding waarna ze hun buren helpen bij het verwerven van digitale inzichten en zo zelfredzamer worden. De vrijwilligers worden begeleid vanuit de lokale politiezone of gemeente en mogen enkel algemeen advies geven. Bij concrete vragen of extra nood aan ondersteuning, verwijzen ze door naar professionele partners. Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.

Doorstart voor andere organisaties

Pilootregio’s:
Vlaams-Brabant: politiezones Zennevallei,
Pajottenland, Kastze, Lubbeek en stad Diest
Antwerpen: politiezones Noord en Grens,
gemeente Brasschaat
Stad Kortrijk

Geïnteresseerde politiezones en gemeenten kunnen vanaf september 2023 aansluiten.


Evaluatie watersnood Vlaams-Brabant: provinciegouverneur tevreden over de goede samenwerking.
06 feb 2024 • De provinciale veiligheidscel Vlaams-Brabant kwam gisteren samen. Onder leiding van provinciegouverneur Jan Spooren bespraken experten binnen de noodplanning onder andere het crisisbeheer tijdens de wateroverlast van begin dit jaar. Na de watersnood volgde een grondige evaluatie door de interventiediensten, waterbeheerders, gemeentebesturen en de diensten van de gouverneur.
10 Bijkomende politiezones schakelen cyberpreventieadviseurs in Vlaams-Brabant
05 feb 2024 • De federale dienst van provinciegouverneur Jan Spooren organiseerde vandaag een nieuwe opleiding voor ‘cyberpreventieadviseurs’. Zo’n cyberpreventieadviseur gaat aan de slag met tien concrete tips om burgers meer weerbaar te maken tegen cybercrime. De focus ligt op het voorkomen van de meest gebruikelijke fenomenen inzake cybercrime zoals phishing, online aan- en verkoopfraude en vriendschapsfraude.
Samenwerking in de Demervallei had wel degelijk een impact op de wateroverlast van begin januari.
01 feb 2024 • De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus in het interbestuurlijk overleg voor Demer-en Laakvallei werpt haar vruchten af. Bij de hoogwaterpiek van begin januari bleek dat de uitgevoerde werken van de afgelopen jaren wel degelijk een impact hadden. Deze samenwerking, om de vallei verder te (her)inrichten als een essentieel en divers ecosysteem in Vlaanderen wat ons beschermt tegen de klimaatverandering maar ook recreatiemogelijkheden biedt, wordt de komende jaren verder gezet.
Bekijk alle nieuwsberichten