Criminaliteitspreventie

Mijn federale afdeling streeft samen met verschillende partners naar een veilig en leefbaar Vlaams-Brabant. Gemeenten en politiediensten kunnen beroep doen op mijn diensten voor informatie, samenwerking, tips, … rond criminaliteitspreventie.

Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie

Als provinciegouverneur ben ik voorzitter van de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Vlaams-Brabant. De commissie is samengesteld uit deskundigen in criminaliteitspreventie, vertegenwoordigers van bestuurlijke overheden en vertegenwoordigers uit lokale en federale politiediensten.
Deze commissie ondersteunt onze gemeenten en steden in hun integraal veiligheids- en preventiebeleid, overeenkomstig het veiligheidsbeleid dat door de minister van Binnenlandse Zaken wordt gevoerd.

De provinciale commissie heeft als taak:

 • bestuderen, evalueren en analyseren van misdadigheid in Vlaams-Brabant
 • voorbereiden van provinciale programma’s inzake preventie en aanmoedigen in het kader van het federaal beleid
 • netwerking met de preventiesector
 • ondersteunen, onderzoeken en coördineren van preventieprojecten bij politiediensten
 • projecten evalueren en meedelen aan de Hoge Raad ter voorkoming van misdadigheid

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie Vlaams-Brabant opteert om concreet te werken rond specifieke preventiethema's (ongeveer twee jaar per thema):

De thema’s van de voorbije jaren:

 • 2003 - 2005: inbraakpreventie
 • 2005 - 2006: intra-familiaal en partnergeweld
 • 2007 - 2009: preventieprojecten voor jongeren
 • 2009 - 2011: veiligheid van ouderen
 • 2012 - 2014: (ver)nieuwe(nde) technieken en technologieën op het vlak van vermogenscriminaliteit
 • 2014: actiedag tegen woninginbraken ‘1 dag niet’
 • 2015 - 2016: veiligheidsadvies 65 plus
 • 2016 - 2017: Belgisch Keurmerk Veilig Wonen – Certificaat Inbraak Veilig
 • 2018: preventie cybercriminaliteit

Bestuurlijke handhaving

Huisjesmelkerij, domiciliefraude, witwaspraktijken, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, druglabo’s, illegale vennootschappen, criminele motorbendes … het zijn slechts enkele voorbeelden van fenomenen waar onze steden en gemeenten mee geconfronteerd kunnen worden. Deze fenomenen hebben een ondermijnend effect op onze samenleving, zorgen voor overlast en onveilige situaties en hebben een negatief effect op de lokale economie.

Een integrale en geïntegreerde aanpak waarin de partners mekaar versterken en complementair wordt ingezet op gerechtelijke, sociaalrechtelijke, fiscale en bestuurlijke maatregelen is essentieel. Het lokaal bestuur, lokale en federale politie, inspectiediensten, parket en arbeidsauditoraat zijn hierin belangrijke partners, ieder vanuit de eigen bevoegdheden en mogelijkheden.

De diensten van de provinciegouverneur staan in voor het organiseren van sensibiliseringsinitiatieven, het uitbouwen van een netwerk en samenwerkingsverbanden op diverse beleidsniveaus, het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking en informatie-uitwisseling tussen partners, het uitbouwen van een provinciaal kennis- en expertisecentrum.
Lokale besturen en lokale politie kunnen terecht bij mijn diensten voor onder andere adviesverlening in concrete dossiers, juridische ondersteuning, modelreglementen en werkinstrumenten of ondersteuning bij de lokale implementatie van een bestuurlijk handhavingsbeleid.

BIN

Samen met de lokale overheden en politiediensten ondersteunen mijn federale diensten de verdere uitbouw van de BIN-netwerken in Vlaams-Brabant.

Wat is een BIN?

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde buurt en hun lokale politie.

Doel van een BIN:

 • het veiligheidsgevoel verhogen
 • de samenhang in de buurt versterken
 • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie
 • meehelpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging
 • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling

Zelf starten?

Wil je er als lokale overheid aan beginnen: dmv.preventie@vlaamsbrabant.be

Preventiethema’s

Fietsdiefstal

Mijn diensten zorgen onder andere voor de hulp bij graveeracties in de verschillende gemeenten en stapten mee in het verhaal van www.gevondenfietsen.be

Woninginbraak

In elke gemeente is er een diefstalpreventieadviseur die gratis bij jou thuis langskomt. Hij overloopt de zwakke punten van je woning en geeft aan hoe je ze beter kan beveiligen. De meeste maatregelen zijn eenvoudig en hoeven zeker niet duur te zijn. De adviseur geeft je uitleg over veilige leefgewoonten en stevige ramen, deuren en sloten.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur?

 • Gratis advies op maat van je woning
 • Het advies is vrijblijvend
 • De adviseur werkt voor de politie, gemeente of als vrijwilliger. Hij/zij is niet verbonden aan een commercieel bedrijf en is geen verkoper.

Wens je gratis advies? Neem contact op met je lokale politie- of preventiedienst, of ga naar www.diefstalpreventieadviseur.be. Je kan ook gratis afwezigheidstoezicht aanvragen wanneer je op vakantie gaat!

'1 dag niet' – Besafe@Home

Op donderdag 11 december 2014 werd in België de allereerste nationale actiedag '1 dag niet' tegen woninginbraken georganiseerd. De handen werden in elkaar geslagen om samen de strijd aan te gaan tegen woninginbraken. Zes jaar lang werd de actieweek eind oktober georganiseerd tijdens de ‘donkere dagen’ en met als doel om burgers, buren, verenigingen, scholen, bedrijven, … te laten nadenken over datgene dat ze zelf kunnen doen in de aanpak tegen woninginbraken. Met dit initiatief werd getracht om burgers bewust te maken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak en een podium te bieden aan de initiatieven van de politie en de gemeentelijke preventiediensten.

Jaarlijks vond er ook een Europese actiedag plaats waarbij lidstaten van de Europese Unie meewerkten. Inbraakpreventie kreeg de volle aandacht in Europa.

‘1 dag niet’ maakt plaats voor de nieuwe campagne inzake eigendomscriminaliteit: Besafe@Home. ‘1 dag niet’ beoogde vooral de inbraakpreventie. Met BeSafe@Home worden de thema’s uitgebreid naar fietsdiefstal, diefstal met list, gegevensdiefstal via smartphone, gauwdiefstal en inbraak.

De start wordt gegeven tijdens de ‘donkere maanden’.

De deur naar inbraakpreventie wordt hiermee letterlijk en figuurlijk ‘opengezet’. Hierover volgt snel meer info!

Nieuws

Lokale besturen in Vlaams-Brabant steeds beter voorbereid op noodsituaties
26 jun 2023 • De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal
Verdachte drugssituatie? Meld het anoniem!
16 mei 2023 • Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.
Oplossing voor taalproblematiek bij dringend ziekenvervoer
17 mar 2023 • In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen gemeenten en de gouverneur regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij een ambulance nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. De betrokken hulpdiensten werden rond de tafel gebracht om oplossingen te zoeken. Dit heeft geleid tot een concrete aanpassingen, die tot een substantiële verbetering zullen leiden.
Proefproject "vrijwillige cyberpreventieadviseur" van start
17 feb 2023 • Aangezien cybercrime steeds meer impact kent, willen we snel maar doeltreffend van start gaan. Daarom beginnen we met slechts enkele pilootregio’s zodat we kort op de bal kunnen spelen en voortdurend kunnen evalueren en bijschaven.
Provinciale aanpak rond transmigratie op snelwegparkings levert resultaten op
10 nov 2022 • Een gecombineerde aanpak van o.a. inzet op een verbeterde inrichting met afsluiting en veiligheidscamera's en een samenwerking met privéfirma's voor de bewaking zorgen voor een daling van de overlast als gevolg van transmigranten op de snelwegparkings.
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst verzekert de toekomst van Rock Werchter
28 sep 2022 • Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘evenementenlocatie Rock Werchter’ willen de partners provincie Vlaams-Brabant, gemeente Rotselaar, gemeente Haacht, Live Nation Festivals NV, vzw Altsien en Werchter Park bv de positieve structurele samenwerking evalueren en vernieuwen. De overeenkomst kadert in de uitvoering en de naleving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rock Werchter’.
De politie rekruteert in Vlaams-Brabant
29 aug 2022 • De 23 Vlaams-Brabantse politiezones en diensten van de federale politie slaan de handen in elkaar en lanceren samen een grootscheepse rekruteringscampagne. Er zijn 16 ambassadeurs en de komende maanden verschijnen er onder meer foto’s en filmpjes op sociale media en in het straatbeeld, om de belangrijkste troeven van het werken bij de politie in de verf te zetten. Nieuwe mensen zijn nodig in Vlaams-Brabant en ons politielandschap heeft hen heel wat te bieden.
Algemeen onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen
16 jul 2022 • Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.
Veiligheidsplan luchthaven Zaventem
15 jun 2022 • Aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie krijgt vorm: alle veiligheidsdiensten op de luchthaven maken één plan waarin de gezamenlijke prioritaire veiligheidsfenomenen vastgelegd worden
Buurtinformatienetwerken (BIN's) zitten in de lift in Vlaams-Brabant.
09 jun 2022 • Steeds vaker spelen burgers een belangrijke rol in het verzekeren van de leefbaarheid en veilig-heid van onze buurten. Elke inwoner van Vlaams-Brabant heeft recht op een veilige directe leef-omgeving en kan hier zelf aan bijdragen. De overheid moedigt burgers niet alleen aan om mee te denken en te beslissen, maar ook om actief mee te doen. De buurtinformatienetwerken vormen hier een mooi voorbeeld van
ANB kondigt code oranje af voor Vlaams-Brabant
12 mei 2022 • Het Agentschap Natuur en Bos kondigde op 12 mei 2022 code oranje af voor de provincie Vlaams-Brabant. Doordat het droog is in onze natuurgebieden en bossen, is het brandgevaar hoog.
Provinciegouverneur Jan Spooren coördineert samen met de lokale besturen de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen.
28 apr 2022 • De provinciegouverneurs hebben zowel van de Vlaamse als van de federale regering een belangrijke, coördinerende opdracht gekregen in de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit beide regeringen werd gevraagd een brug te bouwen met de lokale besturen en hen te ondersteunen in hun opdrachten in de Oekraïnecrisis.
Gouverneur zet zijn schouders onder de aanwerving van politiemensen in Vlaams-Brabant
21 feb 2022 • De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones
Politiebesluit naar aanleiding van het Konvooi van de vrijheid
11 feb 2022 • Van zondag 13 februari 2022 tot en met dinsdag 15 februari 2022 is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op de openbare weg verboden grote verkeersassen, belangrijke toegangswegen, verkeersknooppunten, bruggen, verplichte doorgangspunten, de luchthaven, industriezones en KMO-zones te blokkeren en de toegang tot handelszaken, banken, onderwijsinstellingen, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen en gevangenissen, e.a. strategische plaatsen daardoor te verhinderen.
Gouverneur start Ronde van Vlaams-Brabant in Leuven.
11 okt 2021 • Provinciegouverneur Jan Spooren start vandaag zijn Ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Het bezoek aan Leuven is zijn eerste in een reeks van 65 aan alle Vlaams-Brabantse gemeenten. De bedoeling van deze Ronde is de bestuurskracht van de gemeenten versterken door samen te werken.
Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
27 sep 2021 • Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur
Jaarlijkse speech in het provinciehuis: Uitdagingen na corona aangaan!
24 sep 2021 • Naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar staat de toespraak van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant in het teken van het afgelopen coronajaar. Hij kijkt vooral vooruit naar de uitdagingen voor de nabije toekomst. De klimaat- en veiligheidsproblematiek staan hierbij hoog op de agenda.
Bekijk alle nieuwsberichten