Criminaliteitspreventie

Mijn federale afdeling streeft samen met verschillende partners naar een veilig en leefbaar Vlaams-Brabant. Gemeenten en politiediensten kunnen beroep doen op mijn diensten voor informatie, samenwerking, tips, … rond criminaliteitspreventie.

Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie

Als provinciegouverneur ben ik voorzitter van de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie Vlaams-Brabant. De commissie is samengesteld uit deskundigen in criminaliteitspreventie, vertegenwoordigers van bestuurlijke overheden en vertegenwoordigers uit lokale en federale politiediensten.
Deze commissie ondersteunt onze gemeenten en steden in hun integraal veiligheids- en preventiebeleid, overeenkomstig het veiligheidsbeleid dat door de minister van Binnenlandse Zaken wordt gevoerd.

De provinciale commissie heeft als taak:

 • bestuderen, evalueren en analyseren van misdadigheid in Vlaams-Brabant
 • voorbereiden van provinciale programma’s inzake preventie en aanmoedigen in het kader van het federaal beleid
 • netwerking met de preventiesector
 • ondersteunen, onderzoeken en coördineren van preventieprojecten bij politiediensten
 • projecten evalueren en meedelen aan de Hoge Raad ter voorkoming van misdadigheid

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie Vlaams-Brabant opteert om concreet te werken rond specifieke preventiethema's (ongeveer twee jaar per thema):

De thema’s van de voorbije jaren:

 • 2003 - 2005: inbraakpreventie
 • 2005 - 2006: intra-familiaal en partnergeweld
 • 2007 - 2009: preventieprojecten voor jongeren
 • 2009 - 2011: veiligheid van ouderen
 • 2012 - 2014: (ver)nieuwe(nde) technieken en technologieën op het vlak van vermogenscriminaliteit
 • 2014: actiedag tegen woninginbraken ‘1 dag niet’
 • 2015 - 2016: veiligheidsadvies 65 plus
 • 2016 - 2017: Belgisch Keurmerk Veilig Wonen – Certificaat Inbraak Veilig
 • 2018: preventie cybercriminaliteit

Bestuurlijke handhaving

Huisjesmelkerij, domiciliefraude, witwaspraktijken, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, druglabo’s, illegale vennootschappen, criminele motorbendes … het zijn slechts enkele voorbeelden van fenomenen waar onze steden en gemeenten mee geconfronteerd kunnen worden. Deze fenomenen hebben een ondermijnend effect op onze samenleving, zorgen voor overlast en onveilige situaties en hebben een negatief effect op de lokale economie.

Een integrale en geïntegreerde aanpak waarin de partners mekaar versterken en complementair wordt ingezet op gerechtelijke, sociaalrechtelijke, fiscale en bestuurlijke maatregelen is essentieel. Het lokaal bestuur, lokale en federale politie, inspectiediensten, parket en arbeidsauditoraat zijn hierin belangrijke partners, ieder vanuit de eigen bevoegdheden en mogelijkheden.

De diensten van de provinciegouverneur staan in voor het organiseren van sensibiliseringsinitiatieven, het uitbouwen van een netwerk en samenwerkingsverbanden op diverse beleidsniveaus, het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking en informatie-uitwisseling tussen partners, het uitbouwen van een provinciaal kennis- en expertisecentrum.
Lokale besturen en lokale politie kunnen terecht bij mijn diensten voor onder andere adviesverlening in concrete dossiers, juridische ondersteuning, modelreglementen en werkinstrumenten of ondersteuning bij de lokale implementatie van een bestuurlijk handhavingsbeleid.

BIN

Samen met de lokale overheden en politiediensten ondersteunen mijn federale diensten de verdere uitbouw van de BIN-netwerken in Vlaams-Brabant.

Wat is een BIN?

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde buurt en hun lokale politie.

Doel van een BIN:

 • het veiligheidsgevoel verhogen
 • de samenhang in de buurt versterken
 • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie
 • meehelpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging
 • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling

Zelf starten?

Wil je er als lokale overheid aan beginnen: dmv.preventie@vlaamsbrabant.be

Preventiethema’s

Fietsdiefstal

Mijn diensten zorgen onder andere voor de hulp bij graveeracties in de verschillende gemeenten en stapten mee in het verhaal van www.gevondenfietsen.be

Woninginbraak

In elke gemeente is er een diefstalpreventieadviseur die gratis bij jou thuis langskomt. Hij overloopt de zwakke punten van je woning en geeft aan hoe je ze beter kan beveiligen. De meeste maatregelen zijn eenvoudig en hoeven zeker niet duur te zijn. De adviseur geeft je uitleg over veilige leefgewoonten en stevige ramen, deuren en sloten.

Waarom een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur?

 • Gratis advies op maat van je woning
 • Het advies is vrijblijvend
 • De adviseur werkt voor de politie, gemeente of als vrijwilliger. Hij/zij is niet verbonden aan een commercieel bedrijf en is geen verkoper.

Wens je gratis advies? Neem contact op met je lokale politie- of preventiedienst, of ga naar www.diefstalpreventieadviseur.be. Je kan ook gratis afwezigheidstoezicht aanvragen wanneer je op vakantie gaat!

'1 dag niet' – Besafe@Home

Op donderdag 11 december 2014 werd in België de allereerste nationale actiedag '1 dag niet' tegen woninginbraken georganiseerd. De handen werden in elkaar geslagen om samen de strijd aan te gaan tegen woninginbraken. Zes jaar lang werd de actieweek eind oktober georganiseerd tijdens de ‘donkere dagen’ en met als doel om burgers, buren, verenigingen, scholen, bedrijven, … te laten nadenken over datgene dat ze zelf kunnen doen in de aanpak tegen woninginbraken. Met dit initiatief werd getracht om burgers bewust te maken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak en een podium te bieden aan de initiatieven van de politie en de gemeentelijke preventiediensten.

Jaarlijks vond er ook een Europese actiedag plaats waarbij lidstaten van de Europese Unie meewerkten. Inbraakpreventie kreeg de volle aandacht in Europa.

‘1 dag niet’ maakt plaats voor de nieuwe campagne inzake eigendomscriminaliteit: Besafe@Home. ‘1 dag niet’ beoogde vooral de inbraakpreventie. Met BeSafe@Home worden de thema’s uitgebreid naar fietsdiefstal, diefstal met list, gegevensdiefstal via smartphone, gauwdiefstal en inbraak.

De start wordt gegeven tijdens de ‘donkere maanden’.

De deur naar inbraakpreventie wordt hiermee letterlijk en figuurlijk ‘opengezet’. Hierover volgt snel meer info!